FIRMA SZMIDT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin sklepu internetowego zwany dalej Regulaminem określa zasady składania zamówień i ich realizacji za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego
pod domeną www.sklep.firmaszmidt.pl zwanego dalej Sklepem Internetowym oraz określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Podmiotem prowadzącym sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego
oraz świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Firma Szmidt, ul.Kleczewska 29, 62-561 Ślesin, tel. 632 704 023, fax 632 704 886,  NIP: 665-001-35-65, REGON 310519363 zwanym dalej Sprzedawcą

2. Kontakt ze Sprzedawcą wyłącznie w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00:
a) e-mail: nasiona@firmaszmidt.pl ,
b) telefonicznie: 632 704 023 - koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora,
c) fax: 632 704 886 - koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora,
d) pisemnie: Firma Szmidt, Biskupie 11, 62-561 Ślesin

3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a) Dni Robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

b) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

c) Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym jako konsument w rozumieniu art. 221ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.),

d) Dostawca – firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dostawy towarów,

g) Hasło – indywidulny ciąg znaków literowych, cyfrowych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w sklepie internetowym,

h) Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Klienta w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient składa zamówienia w Sklepie Internetowym oraz zarządza danymi podanymi podczas Rejestracji,

i) Rejestracja - prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminu, potwierdzone przez Sprzedawcę utworzeniem Konta,

j) Formularz Rejestracyjny - formularz służący rejestracji i dostępny pod adresem internetowym www.sklep.firmaszmidt.pl

k) Towar – produkt oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.

l) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą poprzez Sklep Internetowy,

m) Zamówienie - przygotowana i wysłana przez Klienta lista Towarów, które Klient planuje kupić od  Sprzedawcy w Sklepie Internetowym,

n) Magazyn Sprzedającego  - magazyn, z którego można odebrać zamówiony Towar
bez ponoszenia dodatkowych kosztów dostawy, w dni robocze w godzinach 7:00 do 15:00. Adres: Biskupie 11, 62-561 Ślesin.

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się 
z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.

1. Regulamin dostępny jest 24 godziny na dobę pod adresem internetowym  www.sklep.firmaszmidt.pl oraz w dni robocze w godzinach 7:00 do 15:00 w siedzibie Sprzedającego: Firma Szmidt, Biskupie 11, 62-561 Ślesin.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga posiadania przez Klienta dostępu do sieci Internet.

3. W celu założenia Konta i dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym, Klient musi posiadać aktywny adres e-mail oraz podać nr telefonu do kontaktu.

Rejestracja polega na wypełnieniu i przesłaniu Formularza Rejestracyjnego do Sprzedawcy drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej. Klient zobowiązany jest prawidłowo wypełnić Formularz Rejestracyjny -   podać następujące dane:
- adres e-mail Klienta, który staje się Loginem do Konta,
- imię i nazwisko lub nazwę Klienta,
- adres zamieszkania lub adres siedziby Klienta (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
- adres do wysyłki jeśli jest inny niż adres zamieszkania lub adres siedziby Klienta,
- numer telefonu Klienta,
- hasło.

a) akceptację Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka w Formularzu Rejestracyjnym,

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia Konta i realizacji Zamówień,

c) wyrażenie zgody lub nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania ofert handlowych promocyjnych i marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka w Formularzu Rejestracyjnym,

d) przesłanie Formularza Rejestracyjnego poprzez kliknięcie przycisku „ Zarejestruj”.

Sprzedawca weryfikuje dane podane przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym wysyła
do Klienta link aktywacyjny. Z chwilą kliknięcia przez Klienta w link aktywacyjny Rejestracja jest zakończona oraz zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta. Klient zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych poprzez Konto.

4. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie drogą elektronicznych usługi prowadzenia Konta Klienta w każdym czasie, usuwając samodzielnie Konto na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

5. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie drogą elektronicznych usługi prowadzenia Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.  

6. Składać Zamówienia może wyłącznie Klient posiadający Konto w Sklepie Internetowym:
a) poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie internetowej www.sklep.firmaszmidt.pl ,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nasiona@firmaszmidt.pl ,
c) telefonicznie pod numerem 632 704 023 tylko w dni robocze w godz. 7:00 do 15:00.

7. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:
a) zalogować się na Konto,
b) wskazać Towar lub Towary, którymi jest zainteresowany poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” przy danym Towarze lub Towarach,
c) wskazać formę dostawy Towaru poprzez odznaczenie pola „Odbiór osobisty” lub pola „Przesyłka”,
d) wskazać formę płatności poprzez odznaczenie pola „Płatność gotówką” albo pola „Płatność przelewem”,
e) wskazać czy ma zostać wystawiona Klientowi faktura VAT czy paragon fiskalny, poprzez odznaczenia pola „Chcę otrzymać fakturę VAT”,
f) potwierdzić złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „ Zamów ”.

8. Przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia Klient jest informowany o wszelkich kosztach związanych realizacją Zamówienia, w tym o łącznej cenie za wybrane Towary oraz kosztach ich dostawy. W niektórych przypadkach np. dużej łącznej wagi Zamówienia - koszt dostawy może być kalkulowany indywidulnie i będzie podany  na podany podczas rejestracji adres e-mail w terminie do 3 dni roboczych. W celu realizacji Zamówienia konieczna będzie akceptacja ostatecznych warunków dostawy przez Klienta - poprzez odesłanie maila zwrotnego. Brak akceptacji w terminie 3 dni roboczych oznacza rezygnację z przygotowanego zamówienia i jego anulowanie po tym terminie.

9. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów objętych Zamówieniem.

10. W ciągu 24h po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma drogą e-mailową informację o doręczeniu Sprzedawcy Zamówienia złożonego przez Klienta.

11. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa to w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

12. Zamówienia składające się z kilku Towarów dostarczonych jedną przesyłką będą realizowane w momencie skompletowania przez Sprzedającego ostatniego elementu danego Zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.

13. W przypadku niedostępności części Towarów wskazanych przez Klienta w Zamówieniu (brak w magazynie), Sprzedawca poinformuje o zaistniałej sytuacji poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną dzwoniąc na numer wskazany przez Klienta. W takiej sytuacji strony mogą ustalić: anulowanie całego zamówienia, anulowanie części zamówienia, nowy termin realizacji lub zamianę na inny Towar.

14. Podane w Sklepie ceny są cenami brutto w polskich złotych. Do ceny Towaru będzie doliczony koszt dostawy podany w potwierdzeniu Zamówienia w wypadku wybraniu opcji „Przesyłka”.

15. Dopuszczalne formy płatności do wyboru podczas składania Zamówienia:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku Zachodnim WBK
nr 52 1500 1461 1214 6004 2651 0000. Realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Brak przelewu w terminie 3 dni roboczych powoduje anulowanie Zamówienia. W takiej sytuacji Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
b) gotówką Dostawcy przy odbiorze towaru. Realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
c) gotówką Sprzedawcy podczas odbioru osobistego. Realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar zostanie wydany z magazynu Sprzedawcy: Biskupie 11, 62-561 Ślesin.

16. Dostawa Towaru na adres do wysyłki podany przez Konsumenta podczas Rejestracji z wyjątkiem odbioru Towaru osobistego z magazynu Sprzedawcy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Klienta. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przeciwnym wypadku, umowę uważa się za nieważną, a środki pieniężne podlegające zwrotowi (w przypadku przedpłaty), pomniejsza się o koszty wysyłki.

17. Termin Dostawy do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sprzedawcę płatności przelewem lub do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze od Dostawcy lub z magazynu Sprzedawcy.

18. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

19. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa.

20. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być złożone przez Konsumenta za pośrednictwem przesłanie wiadomości e-mail na adres nasiona@firmaszmidt.pl lub też może być złożone drogą pisemną na adres Firma Szmidt, Biskupie 11, 62-561 Ślesin. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

21. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

22. W przypadku gdy, Konsument  złoży Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

23. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania się z zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania Towaru.

23. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu zwracany Towar lub przekazać Sprzedawcy Towar do Magazynu Sprzedającego  niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił do Umowy Sprzedaży. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie Towarów do Punktu Odbioru przed jego upływem.

24. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

25. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

26. Klient ma możliwość w obecności Dostawcy, sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli Klient stwierdzi takie uszkodzenie, to jest zobowiązany w obecności Dostawcy sporządzić protokół reklamacyjny niezbędny do uznania reklamacji.

27. Towary oferowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora i w takich przypadkach szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Towaru.

28. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

29. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących mu  w ramach gwarancji albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

30. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient korzystający z rękojmi może:
a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie,
b) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 

31. Jeżeli Klientem jest Konsument to może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia jego żądaniu.

32. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do magazynu Sprzedającego.

33 .Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawcą żądanie to uznał za uzasadnione.

34. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Firma Szmidt, Biskupie 11, 62-561 Ślesin lub w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego.

35. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji.

36. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towaru przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

37. Klient może zgłosić do Sprzedającego reklamację związaną z korzystaniem z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej na adres Firma Szmidt, Biskupie 11, 62-561 Ślesin lub w formie elektronicznej  na adres e-mail Sprzedającego.  W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko oraz opisać zaistniały problem. Sprzedający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi Klientowi.

38. Administratorem danych osobowych Klientów jest Firma Szmidt, Biskupie 11, 
62-561 Ślesin. Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

a/ listownie na adres: Biskupie 11, 62-561 Ślesin,

b/ telefonicznie: 632 704 023

c/ e-mail: firmaszmidt@firmaszmidt.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem: iode@firmaszmidt.pl

39. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta i realizacji Zamówienia.

40. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień i usługi, oraz aby prowadzić działania marketingowe swoich produktów i usług. Dane Klientów będą przetwarzane na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody, którą można wycofać w dowolnym momencie, poprzez złożenie oświadczenia – w formie pisemnej osobiście w siedzibie Firmy lub mailem na adres mailowy sprzedającego: firmaszmidt@firmaszmidt.pl.

41. Sprzedający będzie przechowywał dane Klientów do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu ustania obowiązku prawnego przechowywania informacji o zawartych transakcjach (wystawionych fakturach). Na podstawie tych danych osobowych nie dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Klienta.

42. Dane Klientów będą przekazywane firmie świadczącej dla Sprzedającego usługi księgowe oraz firmom, świadczącym dla Sprzedającego usługi kurierskie.

43. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych tj. prawo do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanych, powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy jego dane przesłali do innego administratora. Jednakże zrobimy to wtedy, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto. W pozostałych przypadkach w celu skorzystania z ww. praw - skontaktuj się z administratorem danych – dane kontaktowe wymienione w pkt 38.

44. Kliencie - Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z administratorem danych – dane kontaktowe wymienione w pkt 38.

45. W przypadku, gdy dane Klienta są przetwarzane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz.1000), przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018

46. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

47. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

48. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego i od daty poinformowania Klientów o zmianie.

49. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu na 7 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany podczas Rejestracji.

50. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje zmian do Regulaminu,  Klient w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o zmianie do Regulaminu może złożyć Sprzedającemu oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy nasiona@firmaszmidt.pl lub poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedającemu: Firma Szmidt, Biskupie 11, 62-561 Ślesin. Sprzedający z chwilą otrzymania oświadczenia Klienta o braku akceptacji Regulaminu usunie Konto.

51. Zmiana Regulaminu wiąże Uczestnika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a  Uczestnik nie złożył Sprzedawcy oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu w terminie 7 dni. Nie narusza to prawa Uczestnika do usunięcia Konta  w każdym czasie i bez podawania powodów.

52. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

53. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedającym, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Twój koszyk

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Suma

Zobacz koszyk

Menu

Szukaj

ok